Gällande version av allmänna villkor visas på denna webbsida och kan uppdateras löpande i enlighet med bestämmelserna nedan. Du kan alltid se den senaste versionen av allmänna villkoren här. Senast uppdaterad 2019-05-08.

PARTER OCH TJÄNSTER

I dessa allmänna villkor syftar “du” på antingen dig som privatperson eller ditt företag. Nibbler Solutions benämns “Treks”. De tjänster Treks tillhandahåller kallas för “tjänsten”. Dessa allmänna villkor, tillsammans med skapandet av användarkonto på webbplatsen Treks.se eller genom Treks mobilapplikation, benämns härefter “avtalet”. Genom att skapa ett användarkonto och använda tjänsten samtycker du vid varje tillfälle till avtalet.

ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

Du måste ange ditt riktiga namn, företagsnamn, epostadress och övrig information som efterfrågas när ett konto registreras. Du bekräftar att du är minst 18 år och har behörighet att företräda ditt företag. Ett användarkonto får bara användas av en person och inte delas mellan flera personer. Du får inte heller överlåta tjänsten till annan. Däremot går det bra att skapa separata konton för så många personer som önskar använda tjänsten. Du är ansvarig för att lösenord förvaras på ett säkert sätt. Du ansvarar själv för eventuellt obehörigt utnyttjande av ditt konto. Det är inte tillåtet att använda tjänsten på sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra tjänsten. Treks har rätt att när som helst stänga av dig om vi anser att du missköter dig. Om regelbrottet bedöms strida mot lag kan polisanmälan ske. Du får genom avtalet en icke-exklusiv rätt att nyttja tjänsten enbart i din egen verksamhet. Avtalet innebär inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter överlåts till dig. Du får inte, utöver vad som skriftligen medgivits av Treks, använda, kopiera eller ändra tjänsten.

UPPSÄGNING

Som användare kan du säga upp tjänsten när som helst. För betalande prenumeranter av tjänsten kommer uppsägning av avtalet gälla från och med det att innevarande betalningsperiod avslutats, vanligtvis en månad. Avgift för innestående period återbetalas således ej. Du säger upp tjänsten genom att skicka ett epostmeddelande från inloggningsadressen till support [snabel-a] Treks [punkt] se med “Avsluta konto” i ämnesraden. Treks har rätt att säga upp alla avtal med en (1) månads uppsägningstid. Treks har vidare rätt att med omedelbar verkan säga upp alla avtal om du kommer på obestånd; försätts i konkurs; ställer in betalningarna till Treks; har stängts av från tjänsten; eller bryter mot något av dessa villkor. Vid uppsägning har Treks rätt att helt eller delvis radera den information som du lagrat i tjänsten.

ÄNDRINGAR I TJÄNSTEN

Tjänsten utvecklas hela tiden, vilket framförallt innebär att Treks lägger till nya funktioner och förbättrar produkten. Men det innebär också att funktioner ibland ändrar karaktär eller försvinner, temporärt eller permanent. Treks får utan föregående underrättelse till dig företa ändringar i tjänsten eller sättet på vilket tjänsten tillhandahålls. Treks kan också ändra tjänsten av säkerhetsmässiga skäl. Treks kan upphöra med att tillhandahålla tjänsten med beaktande av punkten om uppsägning ovan.

PERSONUPPGIFTER

När du skapar ett konto registrerar Treks ditt namn, din epost och annan information. Informationen behövs för att ingå och fullfölja detta avtal, samt för att Treks skall kunna tillhandahålla tjänsten och kunna kontakta dig.

ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Treks ersätter endast direkta skador som åsamkas dig genom vårdslöshet från Treks sida. Ersättning utgår alltså inte för indirekt skada, såsom t.ex. förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning i rörelse och hinder att uppfylla förpliktelse mot tredje man. Ersättningsansvaret är begränsat till under avtalsperioden sammanlagda avgifter för berörd tjänst, dock maximalt totalt ett (1) prisbasbelopp. Denna ansvarsbegränsning gäller inte vid uppsåt eller grov vårdslöshet. Ditt skadeståndskrav ska framställas så snart som möjligt. Framställs kravet inte inom sex månader efter det att den skadegrundande handlingen inträffade, förlorar du rätten att göra kravet gällande, om kravet hade kunnat framställas i rätt tid. Treks ansvarar inte för skada som uppkommer på din hårdvara, din data eller annan information som förmedlas vid användning av tjänsten. Treks ansvarar inte för fel i tredjepartsprodukter. Inte heller ansvarar Treks för skada orsakad av datavirus eller motsvarande, försening, förvanskning eller förlust av din data eller för din eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man. Treks ersätter inte skada till följd av arbetskonflikt, krig, upplopp, oförutsedda militärinkallelser, beslag, valutarestriktioner, export- eller importrestriktioner, jordbävning, blixtnedslag, eldsvåda, översvämning, meteoritnedslag, global uppvärmning, atmosfärisk tryckförändring, vattenskada eller andra omständigheter som Treks inte rimligen kunnat råda över eller förutse.

TILLGÄNGLIGHET OCH KUNDENS RÄTT TILL ERSÄTTNING

Treks åtar sig att tillhandahålla tjänsten 24 timmar per dygn, sju (7) dagar per vecka, med undantag för planerade driftstopp. Treks garanterar dock endast tillgänglighet om 99% mätt per kalendermånad. Mätpunkten är Treks anslutningspunkt till nätverket. Du kan begära att få priset på Treks tjänst nedsatt om tillgängligheten understigit 99% mätt per kalendermånad under avtalsperioden eller ifall tjänsten inte uppfyller vad Treks har utlovat. Meddelande om reklamation ska ske skriftligen och vara Treks tillhanda snarast och senast inom sex månader från den tidpunkt då du upptäckte eller borde ha upptäckt anledningen för reklamationskravet.

LOGOTYP OCH LISTA ÖVER KUNDER

Om du betalar för och använder tjänsten kan Treks visa ditt företagsnamn och din logotyp i en lista över kunder, på webbsidan och i andra marknadsföringssammanhang. Om du önskar att ert företag inte omnämns på webbsidan tillsammans med andra företag som använder tjänsten, vänligen meddela oss detta.

ÄNDRING AV DESSA VILLKOR

Treks har rätt att när som helst ändra dessa villkor, samt de priser Treks tillämpar enligt vid var tid gällande prislista. Ändringarna träder i kraft en (1) månad efter det att du har underrättats på Treks webbplats, per epost eller på annat avtalat sätt.

BETALNINGSVILLKOR

Du är som kund skyldig att erlägga det vid var tid gällande priset för tjänsterna. Samtliga priser anges exklusive mervärdesskatt och andra enligt lag eventuellt tillkommande skatter. Betalning ska, om inte annat avtalats, erläggas till Treks senast fjorton dagar efter fakturadatum.

KONTAKTA TREKS

Du kan kontakta Treks genom att skicka ett brev till hello [snabel-a] Treks [punkt] se.

TVIST OCH LAGVAL

Dessa allmänna villkor ska regleras av, tolkas och fullgöras i enlighet med svensk rätt. Eventuell tvist avgörs i Göteborgs tingsrätt.